Om luftkvalitet

Hva er luftforurensning?

Luftforurensning er et komplekst problem og oftest usynlig.

Luftforurensning er en kompleks blanding av partikler og gasser i atmosfæren, som er farlige for mennesker, dyr og planter.

De mest vanlige luftforurensningskomponentene i atmosfæren er karbonmonoksid (CO), bakkenær ozon (O3), nitrogenoksider (NOx), svevestøv (PM) og svoveldioksid (SO2).

Informasjon fra hackAIR om luftforurensning gjelder kun svevestøv.

Luftforurensning kan bidra til utvikling av fotokjemisk smog og reduksjon av synlighet, utvikling av sur nedbør som skader bygninger og monumenter, forverring av vannkvalitet, reduksjon av jordproduktivitet, samt skader i flora og fauna.

Svevestøv

Svevestøv er den komponenten som gir flest negative helseeffekter. Svevestøv inndeles i «grove» og «fine» størrelser. 

«Grove» partikler (PM10) består av stoffer som støv, asbest og bly, og kan gå i lungene, mens  «Mindre» partikler (PM2.5) består av organiske forbindelser og metaller som kan trenge inn i luftveissystemet. 

International Agency for Research on Cancer (IARC) konkluderte i 2013 med at svevestøv kan være kreftfremkallende for mennesker, og Verdens Helseorganisasjon (WHO) slår fast at PM er ansvarlig for en betydelig reduksjon av forventet levealder. 

Luftforurensning kan transporteres i atmosfæren i hundre- eller tusenvis av kilometer og dermed ha påvirkning på mennesker som bor langt unna forurensningskilden. 

Kilder til luftforurensning

Det finnes en rekke kilder til luftforurensning og de fleste skyldes menneskelig aktivitet. Dette inkluderer industri, fossilt brensel, landbruk og søppeldeponier. Det finnes også naturlige kilder, som for eksempel skogbrann, støvstorm, dyrs fordøyelse og vulkanutbrudd.

 • Svevestøv: Veistøv, dekk- og bremseslitasje, slitasje som skyldes bruk av piggdekk, vedfyring, byggeplasser, havsalt, skogbrann, pollen, etc.
 • Karbonmonoksid: Produseres ved ufullstendig brensel av drivstoff, som naturgass, bensin eller kull.
 • Ozon: Dannes ved kjemiske reaksjoner mellom nitrogenoksid (NOx) og flyktige organiske forbindelser (VOC). Emisjoner fra industrianlegg, bilutslipp og kjemiske løsningsmidler er noen av hovedkildene til NOx og VOC.
 • Nitrogenoksider: Bilutslipp samt alle former for forbrenning av fossile brensler.
 • Svoveldioksid: Forbrenning av fossile brensler, vulkanutbrudd.

Grenseverdier for luftforurensning

Både Verdens Helseorganisasjon (WHO) og Den europeiske union (EU) har etablert grenseverdier for luftforurensende stoffer med tanke på helserisiko for befolkningen. I tillegg har Norge iverksatt strengere grenseverdier for svevestøv.

Komponent WHO grenseverdier EU grenseverdier Norske grenseverdier
Svevestøv PM10 50 µg/m³ døgngjennomsnitt | 20 µg/m³ årsgjennomsnitt 50 µg/m³ døgngjennomsnitt | 40 µg/m³ årsgjennomsnitt 50 µg/m³ døgngjennomsnitt | 25 µg/m³ årsgjennomsnitt
Svevestøv PM2.5 25 µg/m³ døgngjennomsnitt | 10 µg/m³ årsgjennomsnitt 25 µg/m³ årsgjennomsnitt 15 µg/m³ årsgjennomsnitt
Karbonmonoksid (CO) 10 mg/m³ 8-timers gjennomsnitt 10 mg/m³ 8-timers gjennomsnitt
Ozon (O3) 100 µg/m³ 8-timers gjennomsnitt 120 µg/m³ 8-timers gjennomsnitt 120 µg/m³ 8-timers gjennomsnitt
Nitrogen dioksid (NO2) 200 µg/m³ 1-timesgjennomsnitt | 40 µg/m³ årsgjennomsnitt 200 µg/m³ 1-timesgjennomsnitt | 40 µg/m³ årsgjennomsnitt 200 µg/m³ 1-timesgjennomsnitt | 40 µg/m³ årsgjennomsnitt
Svoveldioksid (SO2) 500 µg/m³ 10-minutt-gjennomsnitt | 20 µg/m³ døgngjennomsnitt 350 µg/m³ 1-timesgjennomsnitt | 125 µg/m³ døgngjennomsnitt 350 µg/m³ 1-timesgjennomsnitt | 125 µg/m³ døgngjennomsnitt

Helseeffekter av luftforurensning

Luftforurensning utgjør en betydelig helserisiko som på lang sikt kan føre til astma eller andre luftveissykdommer, hjertesykdommer og lungekreft, slag og forkortet levealder. Særlig svevestøv har blitt knyttet til betydelige helseproblemer. Omtrent 90% av europeere som bor i byer, er utsatt for konsentrasjoner av luftforurensning som anses å være helseskadelige.

Selv om du er frisk er det mulig at du opplever midlertidige symptomer etter korttidseksponering for svevestøv, som for eksempel irritasjon i øyne, nese og hals, hoste, tetthet i brystet og kortpustethet. Eksponering for høye konsentrasjoner av svevestøv over en lang periode kan føre til irritasjon av luftveier, nedsatt lungefunksjon, forverret astma og utvikling av kronisk bronkitt.

Dette kan du gjøre

BEGRENS EKSPONERING

REDUSER EKSPONERING FOR FORURENSNING

TRANSPORT

 • La bilen stå hjemme og bruk alternative fremkomstmåter, som for eksempel å gå, sykle, kjøre sammen eller reise kollektivt.
 • Unngå i størst mulig grad å akselerere eller senke farten når du kjører i byen.
 • Hold bilmotoren i stand ved å gjennomføre regelmessig vedlikehold.

Hjemme

 • Ta forholdsregler når du fyrer, for å redusere forurensning og utslipp av partikler; Bruk ikke behandlet eller malt tre, plast eller annet søppel.
 • Ikke still termostaten høyere enn 20°C på dagtid og juster den ned når du ikke er hjemme eller sover.
 • Slå av lyset i rom der ingen oppholder seg og trekk ut støpselet på elektriske apparater når de ikke er i bruk.
 • Unngå bruk av hageutstyr som bruker bensin. Bruk heller hånddrevne hageredskaper.
 • Fjern støv fra spiralen på baksiden av kjøleskapet ditt 1-2 ganger hvert år.
 • Unngå å grille når det er høy luftforurensning.

ENDRE ADFERD

 • Kjøp lokale produkter som bruker mindre emballasje og mindre energi til transport.
 • Bruk videokonferanse eller Skypemøter om mulig for å unngå unødvendige reiser.
 • Plant trær eller anlegg en hage; trær og planter bidrar til å rense luften.
 • Resirkuler og gjenbruk!

 • Unngå å trene utendørs når luftforurensningsnivåene er høye.
 • Unngå alltid å trene i nærheten av trafikkerte områder.
 • Pust gjennom nesen for å filtrere de største partiklene.
 • Spis vitaminer som kan hjelpe immunforsvaret til å bli mer motstandsdyktig mot luftforurensning.
 • Sjekk luftkvaliteten i ditt område hver dag. Bruk hackAIR!
Dette er noen generelle råd om hvordan du kan begrense din eksponering for helseskadelig forurensning. Anbefalingene er ikke medisinske anbefalinger, og bør kun brukes til informasjonsformål. For å få mer personlige anbefalinger kan du opprette en brukerprofil på hackAIR, og motta varslinger om luftkvaliteten i ditt nabolag og tips til hvordan du kan redusere din eksponering for luftforurensning.